Všeobecné podmienky rezervácie a účasti na podujatí

 

1.      Účelom tohto rezervačného formulára je zabezpečiť účastníkovi – v prípade voľných kapacít – miesto na podujatí (k tomu pozri bod 2 týchto podmienok)  organizovanom organizátorom a vymedziť základný rámec práv a povinností účastníka a organizátora v súvislosti s podujatím a súvisiacimi skutočnosťami.

2.      Pre účely tohto zmluvného vzťahu sa podujatím rozumie poskytnutie služby organizátorom vo zvolenom termíne na určenom mieste (Sumartin, ostrov Brač, Chorvátska republika) pre účastníka v skupine nie väčšej ako 6 osôb, a to v nasledovnom rozsahu: 7x ranná joga/pranayama/meditácia, 2x večerná jin joga, 2x večerná joga nidra, 2x večerná meditácia (ďalej súhrnne aj ako „podujatie“ a jednotlivé položky aj ako „programová aktivita“). 

3.      Za „zvolený termín“ sa považuje termín podujatia, ktorý si účastník vybral pre účasť na podujatí v tomto registračnom formulári. 

4.      Cena podujatia: 777 Eur (pozn.: organizátor nie je platcom DPH) – ďalej aj ako „cena podujatia“. 

5.      Organizátorom podujatia je: Foxy Joga, s. r. o., so sídlom: Vrančovičova 1209/20, 841 03 Bratislava, IČO: 52 260 208, spoločnosť zapísaná v OR Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, vložka č.: 135645/B, v mene ktorej koná: Mgr. Tomáš Haraslín, konateľ (ďalej aj ako „organizátor“). 

6.      Účastníkom podujatia je osoba, ktorá splnila základné predpoklady účasti na podujatí podľa týchto podmienok (ďalej aj ako „účastník“). Účastníkom je aj náhradník podľa bodu 11 týchto podmienok. 

7.      Základnými podmienkami účasti na podujatí sú nasledovné podmienky: a) riadne vyplnenie registračného (rezervačného) formulára, ktorým si osoba rezervuje miesto na podujatí, b) úhrada ceny pobytu podľa bodu 7 týchto podmienok. 

8.      Platobné podmienky – účastník sa zaväzuje zaplatiť: a) 50% z ceny podujatia pri potvrdení rezervácie organizátorom (na základe faktúry doručenej na e-mailovú adresu zadanú účastníkom pri rezervácii) a b) 50% z ceny podujatia najneskôr 7 dní pred prvým dňom podujatia – podľa zvoleného termínu účastníka – (na základe faktúry doručenej na e-mailovú adresu zadanú účastníkom pri rezervácii)

9.      Storno podmienky – účastník môže zrušiť svoju účasť na podujatí aj bez uvedenia dôvodu. V prípade zrušenia účasti na podujatí účastníkom podľa predchádzajúcej vety, účastník a organizátor sa dohodli na nasledovných storno podmienkach: a) 6 a viac týždňov pred prvým dňom podujatia: 0% storno poplatok (100% refundácia dovtedy uhradených platieb), b) menej ako 4 týždne pred prvým dňom podujatia: storno poplatok vo výške zálohovej platby podľa bodu 4 písm. a) týchto podmienok, c) menej ako 5 dní pred prvým dňom podujatia: 100% storno poplatok dovtedy uhradených platieb (súhrn platieb podľa bodu 4 týchto podmienok). 

10.  Oznámenie o zrušení účasti na podujatí je potrebné doručiť organizátorovi listinne na adresu sídla spoločnosti organizátora alebo emailovou správou na adresu: rezervacie@jogaprimori.sk. Rozhodným pre určenie nároku na vrátenie zaplatenej časti ceny služby (k tomu pozri bod 9 podmienok) je dátum doručenia listu alebo emailovej správy do uvedenej emailovej schránky – podľa predchádzajúcej vety.

11.  Účastník je oprávnený na svoje miesto delegovať inú osobu (náhradník), a to bez akéhokoľvek osobitného poplatku. V takom prípade sa storno poplatky podľa bodu 5 neuplatnia a úhrada ceny služby alebo jej časti sa bude považovať za úhradu ceny alebo jej časti účastníkom v prospech náhradníka. Delegovanie náhradníka podľa prvej vety tohto bodu podmienok je účastník povinný uskutočniť najneskôr v deň predchádzajúci prvému dňu podujatia zvoleného termínu, a to preukázateľným spôsobom (napr. e-mailovou správou adresovanou organizátorovi, SMS správou organizátorovi a pod.). 

12.  V prípade dôvodov hodných osobitného zreteľa a existencie voľných kapacít na iný termín podujatia, môže organizátor účastníkovi – po vzájomnej dohode – umožniť účasť na inom termíne podujatia ako je ním zvolený termín. V takom prípade sa storno poplatky podľa bodu 5 neuplatnia. 

13.  Organizátor sa zaväzuje poskytnúť účastníkovi v rámci podujatia nasledovné benefity, ktoré nie sú platenými službami tvoriacimi súčasť ceny podujatia: a) 7x ubytovanie v 2-lôžkovej izbe v obci Sumartin, Chorvátska republika, b) 7x raňajky, c) min. 3x večera, d) min. 1x výlet malým plavidlom, e) min. 1x výlet v rámci ostrova Brač (ďalej súhrnne aj ako „benefity“). Benefity ako bezplatné bonusy je organizátor oprávnený poskytovať sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Organizátor nezodpovedá za typ, konkrétny druh alebo kvalitu benefitov. V prípade odmietnutia ktoréhokoľvek benefitu účastníkom, tomuto nevzniká nárok na akékoľvek náhradné plnenie alebo inú kompenzáciu.

14.  Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že spôsob čerpania benefitov určuje organizátor a najmä v súvislosti s ubytovaním podľa bodu 13 písm. a) týchto podmienok berie na vedomie a súhlasí s tým, že umiestňovanie účastníkov do jednotlivých izieb uskutočňuje organizátor na základe vlastného uváženia a voľných kapacít v čase príchodu účastníka na miesto určenia. Ak účastník v čase rezervácie svojej účasti na podujatí označí svojho spolucestujúceho, ktorý zároveň v ten istý deň uskutoční osobitnú rezerváciu svojej účasti na tom istom podujatí, t.j. v tom istom termíne, organizátor umožní účastníkovi a jeho spolucestujúcemu čerpanie benefitu podľa bodu 13 písm. a) v rámci tej istej izby. 

15.  Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže organizátor meniť program podujatia. Účastník najmä berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor môže – oproti programu zverejnenému na www.jogaprimori.sk: a) jednostranne meniť čas programových aktivít; b) štruktúru programových aktivít podľa bodu 2 týchto podmienok, avšak pri zachovaní ich celkového počtu; c) typ a rozsah benefitov okrem benefitov podľa bodu 13 písm. a) a b). 

16.  Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že prvá programová aktivita podujatia sa uskutoční vo večerných hodinách prvého dňa zvoleného termínu a posledná programová aktivita sa uskutoční v ranných hodinách posledného dňa zvoleného termínu podujatia. Programové aktivity podujatia a benefity môže účastník čerpať najskôr v prvý deň zvoleného termínu podujatia od 14:00 hod. najneskôr do posledného dňa zvoleného termínu podujatia – do 10:00 hod. 

17.  Organizátor má právo kedykoľvek zrušiť podujatie, a to aj bez uvedenia dôvodu. O tejto skutočnosti upovedomí účastníka e-mailovou správou na e-mailovú adresu účastníka konania, ktorú zadal pri rezervácii podujatia alebo iným vhodným spôsobom (napr. informáciu na webstránke www.jogaprimori.sk), a to najneskôr v deň predchádzajúci prvému dňu zvoleného termínu podujatia. V prípade úkonu organizátora podľa tohto bodu podmienok, organizátor je povinný najneskôr do 15 dní odo dňa zrušenia podujatia vrátiť účastníkovi cenu podujatia alebo jej zaplatenú časť v plnej výške, a to na peňažný účet, z ktorého boli tieto prostriedky pripísané na peňažný účet organizátora. 

18.  Účastník nie je povinný zúčastňovať sa programových aktivít (podľa bodu 2 týchto podmienok) a čerpať benefity (podľa bodu 13 týchto podmienok). Neúčasť na podujatí, programovej aktivite alebo nečerpanie ktoréhokoľvek benefitu nezakladá účastníkovi nárok na zľavu z ceny podujatia, resp. nárok na refundáciu ceny podujatia.

19.  Účastník berie na vedomie, že podujatia sa zúčastňuje na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor nezodpovedá za akúkoľvek škodu/ujmu, ktorá účastníkovi vznikne v súvislosti s podujatím alebo v súvislosti s čerpaním benefitov. 

20.  Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že na základe jednostranného úkonu organizátora, môže byť obmedzený alebo vylúčený z podujatia alebo z čerpania benefitov v prípade spoločensky neprijateľného, hrubého alebo inak nevhodného správania, a to najmä vo vzťahu k iným účastníkom podujatia, vo vzťahu k tretím osobám v súvislosti s čerpaním benefitov a pod. (ďalej aj ako „nevhodné správanie“). V prípade postupu podľa tohto ustanovenia, účastník nemá nárok na zľavu z cenu z podujatia, príp. refundáciu ceny podujatia a nevznikajú mu ani iné nároky s tým spojené. Za nevhodné správanie podľa tohto ustanovenia sa považuje najmä – ohrozovanie alebo ujma na zdraví akýchkoľvek tretích osôb, ohrozovanie alebo poškodzovanie majetku užívaného v súvislosti s podujatím alebo benefitmi, hlučné správanie, iné nevhodné správanie z dôvodu nadmerného požívania alkoholu, alebo iných návykových látok, poškodzovanie majetku tretích osôb v súvislosti s podujatím alebo benefitmi a pod.

21.  Účastník berie na vedomie, že tak programové aktivity, ako aj možnosť čerpania benefitov, môžu byť viazané na osobitné predpoklady a podmienky, ktoré sa v takom prípade zaväzuje dodržiavať. Ich opakované porušenie alebo nedodržanie môže byť organizátorom vyhodnotené ako nevhodné správanie (k tomu pozri aj bod 20 týchto podmienok), resp. môžu predstavovať objektívnu prekážku nemožnosti čerpania benefitu alebo účasti na programovej aktivite. 

22.  Účastník berie na vedomie a súhlasí s režimom ochrany a nakladania jeho osobných údajov podľa podmienok uvedených tu: GDPR

23.  Účastník vyhlasuje, že súhlasí s tým, aby tieto podmienky boli východiskovým rámcom právneho vzťahu medzi ním a organizátorom v súvislosti s podujatím. Zmena tohto právneho rámca je kedykoľvek možná vzájomnou dohodou účastníka a organizátora. Na žiadosť organizátora alebo účastníka si zmluvné strany písomné potvrdia ich vzájomné práva a povinnosti v písomnej forme, a to buď v súlade s týmito podmienkami alebo v osobitnom režime, ktorý si dohodnú.